Tüzük

Vakfın Amacı: Vakıf, eğitim, kültür ve dayanışma faaliyetleri yapmak suretiyle insanlığa hizmet edecek; örnek olabilecek, üstün vasıflı, kültürlü, ahlak ve erdem sahibi insanlar yetiştirmeyi (imkânları nispetinde) kendisine amaç edinmiştir.

Vakfın amacını gerçekleştirebilmesi için yapacağı faaliyetler:

1- Vakıf, her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında tahsilde bulunanlara imkanları nispetinde burs verir. Anma günleri, seminerler, konferans, panel ve yarışmalar tertip eder.

2- Vakıf, yukarda ifade edilen evsafta insan yetiştirebilmek gayesine matuf olarak piknik, kamp ve spor faaliyetleri tertip eder.

3- Vakıf, vakfın gelirlerini artırmak ve tanıtımını sağlamak amacıyla kermes düzenler.

4- Vakıf, eğitimi desteklemek, Türk milletinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak ve çağdaş medeniyetler seviyesini yakalaması amacıyla kurs, dershane,kütüphane, yuva, anaokulu, kreş, lisan okulu, tiyatro ve sinema salonları açar.

5- Eğitime katkıda bulunmak amacıyla kitap, dergi, film, video, CD/kaset, bülten yayınlar, hazırlar, hazırlatır, bastırır, neşreder.

6- İlmî, sosyal ve kültürel araştırmalar yaptırır, yapılan araştırmalara yardımcı olur.

7- İhtiyaç sahiplerine maddî ve nakdî yardımlar yapar.

8- Vakıf, gezi ve ziyaretler, turlar, evlenme ve sünnet merasimleri, hanımlar için biçki-dikiş, boyama ve batik kursları düzenler.

9- Vakıf, kültür merkezleri kurar.

10- Vakıf, her türlü afet ve doğal afetlere uğrayanlara maddi ve manevi yardımda bulunur.

11- Yukarda sayılan hedef ve amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli gördüğünde vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake katılabilir.